מחבר ארכיון: יעל אלמליח

סגנונות הורות

סגנונות הורות נדבר על שלושה סוגי הורות הורים גמישים ותרנים הורים נוקשים מידי – שתלטנים הורים סמכותיים הורים גמישים ותרנים הורים שכמעט לא מציבים גבולות, אין הקפדה על סדר, אין דרישות רבות כלפי הילד. לא מעודדים לעצמאות אלא הפוך – מעודדים למצב של תלות – שתמיד הילד יהיה זקוק לי. הילד מרגיש חוסר בטחון עצמי, […]

משמעת מתוך אהבה

כדי להשיג משמעת מילדים צריך שהיא תבוא מתוקף סמכותנו כהורים. ומתוך אהבה. אם ברור לי ברור לילד. ילד שמרגיש שהדברים נאמרים בשיקול דעת ולא כהחלטה שרירותית, יהיה קל יותר לחנך למשמעת.

' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } });