מחבר ארכיון: פנינה גרין

לקיחת החלטות

לקיחת החלטות מדובר על שלושה סוגי התמודדויות עיקריים עם לקיחת החלטות ובחירה: הססנים, ספקנים ופזיזים. וקיים גם המאוזן… אומנם, קיימים סוגים נוספים. הקדמה קצרה: מדוע קשה לקבל החלטה? קשה עלינו לקבל החלטות, מפני שלכל החלטה יש רווח אך יש גם מחיר. בכל החלטה יש ויתור מסוים. וכן, פעמים רבות אנו נדרשים לקבל החלטות בתנאים של אי וודאות, ואנו מנסים לברוח מהמקום הזה, כי […]

' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } });