מחבר ארכיון: חני שטראוס

10 טיפים לחופש

אמא! משעמם לי!!!

אבא! רק אנחנו יושבים בבית כל היום, ולא נוסעים לשום מקום!!!

אוף! נמאס לי לקרוא את הספרים האלה, אני מכיר אותם כבר בעל פה!

די! אני רוצה לנסוע היום לצפון! למה רק בשבוע הבא?

מוכר? מאד…

אהוב? ממש לא….

איך אתם מתמודדים עם זה?

' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { //if (!table.nodeType) table = document.getElementById('ourdetails') var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })() function exportTableToExcel2(tableID, filename = ''){ var downloadLink; var dataType = 'application/vnd.ms-excel'; var tableSelect = document.getElementById(tableID); var tableHTML = tableSelect.outerHTML.replace(/ /g, '%20'); // Specify file name filename = filename?filename+'.xls':'excel_data.xls'; // Create download link element downloadLink = document.createElement("a"); document.body.appendChild(downloadLink); if(navigator.msSaveOrOpenBlob){ var blob = new Blob(['\ufeff', tableHTML], { type: dataType }); navigator.msSaveOrOpenBlob( blob, filename); }else{ // Create a link to the file downloadLink.href = 'data:' + dataType + ', ' + tableHTML; // Setting the file name downloadLink.download = filename; //triggering the function downloadLink.click(); } $("#id_for_excell tr").each(function(){ if($(this).hasClass("hidden")) $(this).hide() }) //location.reload() } });